Kota Islam

Sejarah dan Perkembangan Islam di Kota-Kota Dunia | Sejarah Kerajaan Islam | Sejarah Tokoh-tokoh Penyebar Islam | Sejarah Para Nabi dan Rasul | Sejarah Para Walisongo

Tuesday, September 27, 2016

Daftar Nama Besar Para Pejuang Islam Sepanjang Masa

Agama islam yang dibawah oleh Rasulullah SAW banyak melalui rintangan hingga mengalami kesuksesan besar. Semua itu tidak lepas dari peran para pejuang islam. Mereka berasal dari berbagai macam daerah bahkan negara. Nah dibawah ini adalah daftar nama para pejuang islam mulai dari sahabat dekat rasulullah hingga para pemimpin perang islam jaman dahulu.

Daftar Nama Besar Para Pejuang Islam Sepanjang Masa

Golongan Pertama: Tokoh Terkemuka dari Kalangan Sahabat

Kategori Pertama: 10 Tokoh Yang Memperoleh Jaminan Masuk Syurga

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A.
2. ‘Umar Bin Al-Khattab R.A.
3. Utsman Bin ‘Affan R.A.
4. Ali Bin Abi Thalib R.A.
5. Zubair Bin ‘Awwam R.A.
6. Sa’ad Bin Abi Waqash R.A.
7. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah R.A.
8. ‘Abdurrahman Bin ‘Auf R.A.
9. Thalhah Bin Ubaidillah R.A.
10. Sa’id Bin Zaid R.A.

Kategori Kedua: Tokoh Terkemuka Pemimpin Kaum Anshar

1. ‘Abdullah Bin Rawahah R.A.
2. Sa’ad Bin ‘Ubadah R.A.
3. ‘Ubadah Bin Shamit R.A.
4. Usaid Bin Hudhair R.A.
5. Sa’ad Bin Rabi’ R.A.
6. ‘Abdullah Bin Haram R.A.

Kategori Ketiga: Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada’

1. Hamzah Bin ‘Abdul Muthalib R.A.
2. Mus’ab Bin Umair R.A.
3. Zaid Bin Haritsah R.A.
4. Ja’far Bin Abi Thalib R.A.
5. Husein Bin ‘Ali Bin Abi Thalib R.A.
6. Sa’ad Bin Mu’adz R.A.
7. Abu Salamah R.A.
8. ‘Ammar Bin Yasir R.A.
9. Abad Bin Bisyr R.A.
10. Salim Maula Abi Huzaifah R.A.
11. Al-Barra’ Bin Malik R.A.
12. Abu Dujanah R.A.
13. ‘Amr Bin Jamuh R.A.
14. Abu Ayub Al-Anshari R.A.
15. Anas Bin Nadhar R.A.
16. Abu Thalhah R.A.
17. ‘Abdullah Bin Jahsy R.A.
18. Ayyasy Bin Abi Rubai’ah R.A.
19. Khubaib Bin Adi R.A.
20. Thufail Bin Amr Ad-Dusi R.A.
21. Nu’man Bin Muqrin R.A.
22. ‘Abdullah Bin ‘Abdullah Bin Ubai Bin Salul R.A.
23. Tsabit Bin Qais R.A.
24. Ikrimah Bin Abi Jahal R.A.

Kategori Keempat: Para Panglima Perang dan Penakluk

1. Khalid Bin Al-Walid R.A.
2. ‘Amr Bin Ash R.A.
3. Huzaifah Ibnul Yaman R.A.
4. Qa’qa’ Ibnu ‘Amr R.A.
5. Mu’awiyah Bin Abi Sufyan R.A.
6. Mutsanna Bin Haritsah R.A.
7. Salamah Bin Al-Aqra’ R.A.
8. Mughirah Bin Syu’bah R.A.
9. ‘Abdullah Bin Amir R.A.
10. Utbah Bin Ghazawan R.A.
11. ‘Abdullah Bin Sa’ad R.A.

Kategori Kelima: Para Gubernur dan Hakim

1. Imran Bin Husein R.A.
2. Abu darda’ R.A.
3. Syaddad Bin Aus R.A.
4. Sa’id Bin Amir R.A.
5. Al-‘Ala Al-Hadhrami R.A.

Kategori Keenam: Para Ulama di Kalangan Sahabat

1. Mu’adz Bin Jabal R.A.
2. ‘Abdullah Bin ‘Abbas R.A.
3. ‘Abdullah Bin Mas’ud R.A.
4. Abu Musa Al-Asy’ari R.A.
5. Zaid Bin Tsabit R.A.
6. ‘Abdullah Bin Sala R.A.
7. Ubai Bin Ka’ab R.A.
8. Abu Hurairah R.A.
9. Anas Bin Malik R.A.
10. Abu Sa’id Al-Khudri R.A.
11. ‘Abdullah Bin ‘Umar R.A.
12. Abdullah Bin ‘Amr R.A.

Kategori Ketujuh: Anak-Anak Para Sahabat

1. Hasan Bin Ali Bin Abi Thalib R.A.
2. Usamah Bin Zaid R.A.
3. ‘Abdullah Bin Zubair R.A.
4. Qais Bin Sa’ad R.A.
5. Umair Bin Sa’ad R.A.

Kategori Kedelapan: Tokoh Terkemuka Sahabat Yang Bukan Bangsa Arab

1. Bilal Bin Rabah R.A.
2. Salman Al-Farisi R.A.
3. Shuhaib Ar-Rumi R.A.

Kategori Kesembilan: Para Penyair dan Utusan

1. Hassan Bin Tsabit R.A.
2. Ka’ab Bin Malik R.A.
3. Tsumamah Bin Utsal R.A.
4. Adiy Bin Hatim R.A.

Kategori Kesepuluh: Tokoh Terkemuka dari Orang Awam Kaum Muhajirin dan Anshar

1. ‘Abbas Bin ‘Abdul Muthalib R.A.
2. Ibnu Ummi Maktum R.A.
3. Utsman Bin Mazh’un R.A.
4. Khabbab Bin Art R.A.
5. Abu Dzar Al-Ghifari R.A.
6. Muhammad Bin Maslamah R.A.
7. Miqdad Bin ‘Amr R.A.

Golongan Kedua: Tokoh Terkemuka dari Kalangan Tabi’in

1. Urwah Bin Zubair
2. Sulaiman Bin Yasar
3. Sa’id Bin Musayyib
4. Salamah Bin Dinar
5. Ibnul hanafiyyah
6. Zainal ‘Abidin
7. Salim Bin ‘Abdullah
8. Rabi’ah Ar-Ra’yi
9. Az-Zuhri
10. Nafi’
11. Muhammad Bin Munkadir
12. Ikrimah
12. Mujahid
13. Abu Muslim Al-Khaulani
14. Abu Idris Al-Khaulani
15. Khalid Bin Yazid
16. Hasan Al-Basri
17. Ahnaf Bin Qais
18. Muhammad Bin Sirin
19. Abu Aliyah
20. Shilah Bin Asyam
21. Muhammad Bin Wasi’
22. Al-Qadi ‘Iyas
23. Uwais Al-Qarni
24. Syuraih Al-Qadhi
25. Sa’id Bin Jubair
26. Masruq Bin Ajda’
27. Asy-Sya’bi
28. Thawus
29. Wahab Bin Munabbih
30. An-Najasyi[1]

Golongan Ketiga: Para Pejuang Agama Allah SWT

Kategori Pertama: Para Penakluk

1. Musa Bin Nushair
2. Thariq Bin Ziyad
3. Uqbah Bin Nafi’
4. Hassan Bin Nu’man
5. Abdurrahman Al-Ghafiqi
6. Qutaibah Bin Muslim
7. Muhammad ibnu Qasim
8. Asad Bin Furad
9. Alap (Aleppo) Arsalan
10. Yusuf Bin Tasyfin
11. Muhammad Al-Fatih

Kategori Kedua: Para Pembebas Negeri-Negeri Islam Yang Pernah Dikuasai Oleh Musuh

1. Nuruddin Mahmud
2. Salahuddin Al-Ayubi
3. Qhutuz
4. Bibers
5. ‘Umar Makram
6. ‘Abdul Qadir Al-Jazairi
7. Ahmad Arabi
8. As-Sanusi
9. Abdul Karim Al-Khattabi
10. Amin Al-Husaini

Kategori Ketiga: Para Syuhada’ Pada Era Modern

1. Sulaiman Al-Halabi
2. Yusuf Al-Azhamah
3. ‘Umar Al-Mukhtar
4. Hasan Al-Banna
5. Sayyid Quthb
6. Muhammad Farghali
7. Abdul Qadir Audah
8. Yusuf Tsala’at
9. Ibrahim At-Thayyib
10. Nuwab Safwa
11. Marwan Hadid
12. Kamal As-Sananiri
13. ‘Abdul ‘Azzam

Kategori Keempat: Para Syuhada’ Palestina

1. ‘Izzuddin Al-Qassam
2. Farhan As-Sa’di
3. ‘Abdul Qadir Al-Husaini
4. Syeikh Ahmad Yasin
5. ‘Abdul ‘Aziz Ar-Rantisi
6. Yahya Ayyasy
7. Mahmud Abu Hunud
8. Mahnat Ath-Thahir
9. Shalah Syahadah

Kategori Kelima: Para Da’i (Pendakwah) dan Pembawa Pembaharuan

1. Muhammad Bin ‘Abdul Wahab
2. Jamaluddin Al-Afghani
3. Rasyid Ridha
4. Syakib Arselan
5. An-Nursi
6. ‘Abdul Hamid Bin Badis
7. Alal Al-Fasi
8. Abul A’la Al-Maududi
9. Mustafa As-Siba’i
10. Muhammad Mahmud Ash-Shawaf
11. Amjad Az-Zahawi
12. Hasan Al-Hudhaibi
13. ‘Umar At-Tilmisani
14. Abu An-Nasar
15. Muhammad Al-Ghazali
16. abul Hasan An-Nadawi
17. Basyir Al-Ibrahimi

Golongan Keempat: Ulama, Khalifah dan Pujangga

Kategori pertama: Empat Imam Mazhab

1. Imam Abu Hanifah An-Nu’man
2. Imam Malik Bin Anas
3. Imam Asy-Syafi’i
4. Imam Ahmad Bin Hanbal

Kategori Kedua: Para Mufassir dan Ahli Hadits

1. Ath-Thabari
2. Al-Qurthubi
3. Ibnu katsir
4. Fakhrurrazi
5. As-Suyuthi
6. Asy-Sya’rawi
7. Al-Bukhari
8. Muslim
9. At-Tirmidzi
10. An-Nasa’i
11. Abu daud
12. Ibnu Majah
13. Al-Baihaqi
14. Al-Auza’i
15. An-Nawawi
16. Sufyan Bin Uyainah
17. Ibnu Hajar Al-Asqalani

Kategori Ketiga: Para Ahli Fiqh

1. Al-Laits Bin Sa’ad
2. Ibnu Hazm
3. Abu Hamid Al-Ghazali
4. Ibnul Jauzi
5. Ibnu Qudamah
6. Al-Izz Bin Abdissalam
7. Ibnu Taimiyyah
8. Ibnu Qayyim Al-Jauzi
9. Sufyan Ats-Tsauri
10. Abu Yusuf
11. Qadhi Iyadh

Kategori Keempat: Tokoh Tasawwuf dan Zuhud

1. ‘Abdullah Bin Mubarak
2. Fudhail Bin ‘Iyadh
3. Ibrahim Bin Adham
4. Junaid
5. Malik Bin Dinar

Kategori Kelima: Ahli Sejarah dan Penyair

1. Ibnu Ishak
2. Adz-Dzahabi
3. Abu Aswad Ad-Duali
4. Khalil
5. Ashmu’i
6. Kasa’i
7. Fairuz Abadi

Kategori Keenam: Para Dokter, Ahli Kimia dan Fisika

1. Razi
2. Zahrawi
3. Ibnmu nafis
4. Jabir Bin Hayan
5. Hasan Bin Haitsam
6. ‘Abbas Bin Farnas
7. Khawarizmi

Kategori Ketujuh: Para Syeikh Al-Azhar Asy-Syarif

1. Syarqawi
2. Muhammad Khadar Husain
3. Maraghi
4.’Abdul Majid Salim
5. Mahmud Syaltut
6. ‘Abdul Halim Mahmud

Kategori Kedelapan: Para Khalifah Yang Terkenal

1. ‘Abdul Malik Bin Marwan
2. Walid Bin ‘Abdul Malik
3. Sulaiman Bin ‘Abdul Malik
4. ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz
5. Al Mahdi
6. Harun Ar-Rasyid
7. Ba Yazid I
8. Murad II
9. ‘Abdul Hamid II

Kategori Kesembilan: Para Penyair

1. Abul Atahiyah
2. Muhammad Iqbal

Golongan Kelima: Tokoh Terkemuka dari Kalangan Wanita

Kategori Pertama: Ummahatul Mukminin (Isteri-Isteri Rasulullah S.A.W.)

1. Khadijah Binti Khuwailid R.A.
2. Saudah Binti Zam’ah R.A.
3. ‘Aisyah Binti Abu Bakar R.A.
4. Habsyah R.A.
5. Zainab Binti Khuzaimah R.A.
6. Ummu Salamah R.A.
7. Zainab Binti Jahsyin R.A.
8. Juwairiyah Binti Harits R.A.
9. Sufiah Binti Huyai R.A.
10. Ummu Habibah R.A.
11. Maimunah Binti Harits R.A.

Kategori Kedua: Anak Perempuan dan Cucu Perempuan Rasulullah S.A.W.

1. Fatimah Az-Zahra’ R.A.
2. Zainab R.A.
3. Ruqayyah R.A.
4. Ummu Kultsum R.A.
5. Zainab Binti ‘Ali Bin Abi Thalib R.A.
6. Ummu Kultsum Binti ‘Ali Bin Abi Thalib R.A.

Kategori Ketiga: Para Sahabiah (Sahabat dari Kalangan Wanita)

1. Asma’ Binti Abu Bakar R.A.
2. Asma’ Binti Umais R.A.
3. Asma’ Binti Yazid R.A.
4. Nasibah Binti Ka’ab R.A.
5. Al Khansa’ R.A.
6. Shafiyyah Al Qursyiah R.A.
7. Ummu Sulaim R.A.
8. Ummu Haram R.A.
9. Ummu Kultsum Binti Uqbah R.A.
10. Ummu Hani’ R.A.
11. Rabiah Binti Muawwad R.A.
12. Atikah Binti Zaid R.A.
13. Barkah Binti Tsa’labah R.A.
14. Ummu Hakim Binti Haris R.A.

Kategori Keempat: Para Wanita Solehah dan Mujahidah

1. Rabi’ah Al-Adawiyah
2. Nafisah Binti hasan
3. Hafsah Binti Sirin
4. Muazah Al-Adawiyah
5. Zabidah Binti Ja’far
6. Zainab Al-Ghazali

Kategori Kelima: Para Pejuang Wanita Palestina

1. Sa’ad Judallah
2. Hunadi Taisyir Garadat
3. Rayim Ar-Ryasyi
4. Ayat Al-Akhras
5. Darin Abu ‘Aisyah

(Dipetik dari Kitab: ‘Uzhama’ Al-Islam, ‘Ibaru Arba’ah ‘Asyar Qarnan Min Az-Zaman.Karangan Syeikh Muhammad Sa’id Mursi).

[1]Menurut pendapat penulis kitab, An-Najasyi tergolong seorang tabi’in, karena ia pernah bertemu dengan sahabat dan tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad S.A.W., walaupun ia hidup pada zaman Rasulullah S.A.W.

Sumber referensi:
https://www.facebook.com/notes/zulfikar-hanafiah/tokoh-tokoh-besar-islam-sepanjang-zaman/497956176902469/

Temukan informasi sejarah perkembangan islam, sejarah tokoh-tokoh islam, dan beberapa peninggalan sejarah islam di Kota Islam

Tinggalkan Komentar Anda

Back To Top